Zapraszamy do lektury!

oczyszczalnia bytowa

Zasady prawidłowej eksploatacji oczyszczalni bytowych

Z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że to na właścicielach danej nieruchomości spoczywa obowiązek odprowadzenia o niej ścieków „przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych […]”. Przyłączenie budynku do sieci kanalizacji nie jest jednak wymagane, jeśli tylko nieruchomość jest zaopatrzona we własną, przydomową oczyszczalnię ścieków, która spełnia wyszczególnione w odrębnych przepisach wskazania i wymogi. Co w takim razie należy robić, aby oczyszczalnie bytowe funkcjonowały prawidłowo i skuteczne eliminowały znajdujące się w ściekach nieczystości?

Czytaj więcej...

wyposażenie oczyszczalni ścieków

Co wchodzi w skład wyposażenia technologicznego oczyszczalni ścieków?

Zarówno produkcja przemysłowa, jak i funkcjonowanie gospodarstw domowych jest nierozerwalnie powiązane z emisją różnego rodzaju zanieczyszczeń stałych, ciekłych i gazowych. Aby odbywało się to w sposób nieinwazyjny dla środowiska oraz bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi, niezbędna jest odpowiednia utylizacja odpadów i powtórne wykorzystanie odzyskanych materiałów. Do tego typu działań zalicza się oczyszczanie ścieków. Wyposażenie technologiczne wykorzystywane w oczyszczalniach ścieków powinno być dobrane pod kątem specyfiki i skali prowadzonej działalności, a także ilości i – przede wszystkim – rodzaju generowanych zanieczyszczeń. Jakie dokładnie elementy wyposażenia wchodzą w skład oczyszczalni ścieków i od czego one zależą? Postaramy się to wyjaśnić w poniższym wpisie.

Czytaj więcej...

przemysłowa przepompownia ścieków

Jak działa przemysłowa przepompownia ścieków?

Ścieki przemysłowe powstające w zakładach produkcyjnych powinny być odprowadzane do kanalizacji zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie normami oraz przepisami. Wymagania związane z ilością oraz składem ścieków trafiających do kanalizacji ustalane są indywidualnie dla każdego zakładu przemysłowego i reguluje je m.in. Rozporządzenie  Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przy odprowadzaniu ścieków do kanalizacji.

Czytaj więcej...

oczyszczalnia

W jakie urządzenia muszą być wyposażone obiekty gospodarki osadowej?

Głównym zadaniem obiektów gospodarki osadowej jest usprawnienie procesu stabilizacji i odwadniania osadów. Aby obiekty pracowały wydajnie, muszą być wyposażone w odpowiednio dobrane urządzenia. Co do nich należy? Najprościej zapamiętać to, jeśli zrozumie się opis procesów, jakie zachodzą w oczyszczalniach ścieków.

Czytaj więcej...