Jak działa przemysłowa przepompownia ścieków?

Ścieki przemysłowe powstające w zakładach produkcyjnych powinny być odprowadzane do kanalizacji zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie normami oraz przepisami. Wymagania związane z ilością oraz składem ścieków trafiających do kanalizacji ustalane są indywidualnie dla każdego zakładu przemysłowego i reguluje je m.in. Rozporządzenie  Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przy odprowadzaniu ścieków do kanalizacji.

Na tej podstawie systemy odprowadzania płynnych odpadów stały się niezwykle istotnymi elementami infrastruktury nie tylko w kontekście danego przedsiębiorstwa, ale także całego miasta. Sprawnie działająca kanalizacja w połączeniu z oczyszczalniami ścieków znacząco minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia środowiska oraz eliminuje potencjalne źródło rozwoju groźnych chorób zakaźnych. Ważną częścią mechanizmu transportowania ciekłych odpadów jest przemysłowa przepompownia ścieków.

 

Z jakich elementów składa się przemysłowa przepompownia ścieków?

W ogólnym pojęciu przepompownia ścieków stanowi system zbiornikowo-tłoczny zaopatrzony w armaturę hydrauliczną, przewody oraz układ sterowania. Przepompownie przemysłowe, stosowane do pracy ze znacznie większą objętością ścieków niż przepompownie przydomowe, funkcjonują w oparciu o tzn. układ pompowy, który zawiera od jednej do nawet kilku pomp. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku przepompowni przydomowych, także warianty przemysłowe mogą tymczasowo kumulować ścieki w specjalnych zbiornikach, a później – po osiągnięciu określonego poziomu – transportować je rurociągiem do kolektorów zbiorczych sieci kanalizacyjnej lub bezpośrednio do oczyszczalni.

Współczesne instalacje przemysłowe nie mogą obyć się bez automatycznych rozwiązań, w tym systemów sterowania odpowiedzialnych za kontrolę oraz pompowanie ścieków z odgórnie zadaną prędkością. Na kompleksowy układ sterowania przemysłowej przepompowni ścieków składają się m.in. regulatory poziomu cieczy (np. pływaki, hydrosondy), zawory zwrotne, odcinające i inne, a także szafki sterujące pracą każdej z pomp. Dodatkowo w szafkach sterujących instaluje się często czujniki, liczniki, kontrolery i sygnalizatory, aby możliwe było natychmiastowe zatrzymanie pracy urządzeń na wypadek awarii i wyeliminowanie uszkodzeń zanim okażą się zbyt kosztowne. Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązań można ograniczyć do absolutnie niezbędnego minimum bezpośredni udziału człowieka w pracy ze ściekami, która jest nie tylko nieprzyjemna, ale często stanowi również poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Automatyzacja pracy przepompowni pozwala usprawnić cały proces oraz przyczynić się do znaczącej poprawy jego efektywności i opłacalności.

 

Działanie przemysłowej przepompowni ścieków

Kanalizacja składa się z sieci rur, które odprowadzają ścieki z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw do głównych kanałów ściekowych. Zwykle sieć rur opiera się na ruchu grawitacyjnym, dzięki któremu ścieki spływają samodzielnie od poszczególnych budynków do ​​głównego kanału ściekowego. Problem pojawia się wówczas, gdy główny kanał ściekowy znajduje się powyżej danej placówki, a koszt robót ziemnych umożliwiających grawitacyjny przepływ ścieków jest zbyt wysoki. W takich sytuacjach niezbędny jest montaż przemysłowej przepompowni ścieków. Przepompownia odpowiada za tłoczenie płynnych odpadów, a tym samym za wymuszenie ich ruchu w określonym kierunku – zarówno liniowym, jak i na wyższy poziom. Zwiększenie ciśnienia ścieków powoduje, że mogą one dotrzeć do głównego kanału ściekowego lub do punktu, w którym będą mogły samodzielnie przemieszczać się do głównego kanału ściekowego za sprawą działania siły grawitacji. Dzięki działaniu przemysłowej przepompowni ścieków ani ciekłe odpady, ani towarzyszący im osad nie kumulują się, nie blokują światła rur kanalizacyjnych, a ich transport odbywa się tam, gdzie jest to wskazane. Do zalet przemysłowych przepompowni ścieków należą również:

  • wygoda instalacji i możliwość obniżenia kosztów budowy zakładu produkcyjnego;
  • zaopatrzenie w alarmy oraz systemy zdalnego monitorowania, które ostrzegają o problemach i na bieżąco informują o parametrach wytwarzanych ścieków;
  • zastosowanie automatycznych rozwiązań, które eliminują ryzyko kontaktu ze ściekami i pozwalają na całodobową pracę;
  • dostępność różnych rozmiarów pomp, dopasowanych do konkretnego zapotrzebowania.

Co wchodzi w skład wyposażenia technologicznego oczyszczalni ścieków? Przeczytaj na naszym blogu