Co zaliczamy do ścieków przemysłowych?

Ścieki przemysłowe produkowane są przez zakłady produkcyjne, zakłady przemysłowe, ale również hotele i restauracje. Przyjmowane są przez oczyszczalnie ścieków pod warunkiem, że spełniają określone normy oraz parametry jakościowe. Podpowiadamy, czym różnią się ścieki przemysłowe od bytowych i prezentujemy ich różnorodność.

 

Definicja ścieków

Ścieki to zużyte ciecze, roztwory, zawiesiny oraz opadowe ciała stałe, które są odprowadzane za pośrednictwem rurociągów do zbiorników wodnych lub naturalnych cieków wodnych. Do ścieków zaliczane są również odpady przemysłowe, odpady typu fekalie z gospodarstw domowych oraz odpady żywnościowe. Ze względu na ich dużą szkodliwość dla środowiska, ale też ludzi niezbędne jest ich oczyszczenie. Dzieje się to w oczyszczalniach.

 

Czym są ścieki przemysłowe?

Ścieki przemysłowe to jedna z trzech grup ścieków, które trafiają do oczyszczalni. Są obok ścieków bytowych czy komunalnych jedną z najbardziej toksycznych mieszanek powstających w wyniku funkcjonowania zakładów przemysłowych, składowych, transportowych, usługowych oraz będących mieszaniną ze ściekami innego podmiotu. Odprowadzane są do kanalizacji pod warunkiem, że zostały poddane procesom oczyszczenia, nie stanowią zagrożenia dla osób zajmujących się obsługą urządzeń kanalizacyjnych oraz także samych urządzeń znajdujących się w oczyszczalni. Ścieki przemysłowe odprowadzane do kanalizacji nie mogą przekraczać 35 stopni Celsjusza, a ich odczyn musi mieścić się w przedziale między 6,5 a 9,5 pH.

 

Rodzaje ścieków przemysłowych

Ścieki przemysłowe dzielą się ze względu na znajdujące się w nich składniki. Z kolei rodzaje ścieków przemysłowych, które można wprowadzić do kanalizacji są określane w indywidualnych umowach zawieranych z każdym przedsiębiorstwem. Aby ocenić ich szkodliwość należy określić specyfikę funkcjonowania zakładu produkcyjnego, ocenić stopień zanieczyszczeń, jakie wydobywają się z poszczególnych działów przedsiębiorstwa. W ściekach przemysłowych mogą znajdować się takie składniki jak białka, tłuszcze, oleje, węglowodany, oleje, żywice, barwniki, fenole, detergenty, pestycydy, które zalicza się do związków organicznych. Z kolei wśród związków nieorganicznych znajdują się zasady, kwasy nieorganiczne,  metale ciężkie, siarkowodór, arsen, chlor, a także jony siarczanowe, azotanowe, węglanowe czy amonowe. Nadają one ściekom określone cechy fizyczne i wpływają na wartości zapachowe ścieków, ich barwę, mętność oraz zawiesistość. Co ważne, ścieki przemysłowe nie stanowią zagrożenia epidemiologicznego, ponieważ nie zawierają w sobie bakterii mogących wywoływać choroby. Najważniejsze elementy układów podczyszczania i doczyszczania ścieków. Przeczytaj na naszym blogu