Blog

oczyszczalnia ścieków

Utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni. Zadania i wyzwania

Oczyszczalnie ścieków to zespół urządzeń i obiektów technologicznych, które są przeznaczone do ich oczyszczania. Możemy wyróżnić oczyszczalnie ścieków komunalnych, przemysłowych oraz o przeznaczeniu specjalnym. Bez względu na to, gdzie użytkowana jest oczyszczalnia, niezbędne jest zapewnienie ciągłości jej pracy. Jak działają oczyszczalnie ścieków i co zrobić, aby ich praca była nieprzerwana?

Czytaj więcej...

sprawdzanie działania oczyszczalni

Jak wygląda rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków przemysłowych?

Rozpoczęcie funkcjonowania oczyszczalni ścieków tuż po jej wybudowaniu musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem tzw. rozruchu. W jego skład wchodzi szereg czynności obejmujących rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny. Ten pierwszy dotyczy głównie sprawdzenia kompletności urządzeń i maszyn w instalacjach oraz wstępnej oceny ich funkcjonalności. 

Czytaj więcej...

Oczyszczalnia ścieków

Najważniejsze elementy układów podczyszczania i doczyszczania ścieków

W przydomowych oczyszczalniach oraz innych układach oczyszczających ścieki, duże znaczenie ma każdy element systemu, który wpływa na oczyszczenie zanieczyszczeń. Ścieki można podzielić na kilka rodzajów, mogą one bowiem pochodzić nie tylko z domu, ale także z zakładów przemysłowych, gdzie występuje zupełnie inny rodzaj odpadów. Oczyszczalnie muszą sobie więc radzić z różnego typu zanieczyszczeniami. 

Czytaj więcej...

ścieki przemysłowe

Co zaliczamy do ścieków przemysłowych?

Ścieki przemysłowe produkowane są przez zakłady produkcyjne, zakłady przemysłowe, ale również hotele i restauracje. Przyjmowane są przez oczyszczalnie ścieków pod warunkiem, że spełniają określone normy oraz parametry jakościowe. Podpowiadamy, czym różnią się ścieki przemysłowe od bytowych i prezentujemy ich różnorodność.

Czytaj więcej...

oczyszczalnia bytowa

Zasady prawidłowej eksploatacji oczyszczalni bytowych

Z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że to na właścicielach danej nieruchomości spoczywa obowiązek odprowadzenia o niej ścieków „przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych […]”. Przyłączenie budynku do sieci kanalizacji nie jest jednak wymagane, jeśli tylko nieruchomość jest zaopatrzona we własną, przydomową oczyszczalnię ścieków, która spełnia wyszczególnione w odrębnych przepisach wskazania i wymogi. Co w takim razie należy robić, aby oczyszczalnie bytowe funkcjonowały prawidłowo i skuteczne eliminowały znajdujące się w ściekach nieczystości?

Czytaj więcej...

wyposażenie oczyszczalni ścieków

Co wchodzi w skład wyposażenia technologicznego oczyszczalni ścieków?

Zarówno produkcja przemysłowa, jak i funkcjonowanie gospodarstw domowych jest nierozerwalnie powiązane z emisją różnego rodzaju zanieczyszczeń stałych, ciekłych i gazowych. Aby odbywało się to w sposób nieinwazyjny dla środowiska oraz bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi, niezbędna jest odpowiednia utylizacja odpadów i powtórne wykorzystanie odzyskanych materiałów. Do tego typu działań zalicza się oczyszczanie ścieków. Wyposażenie technologiczne wykorzystywane w oczyszczalniach ścieków powinno być dobrane pod kątem specyfiki i skali prowadzonej działalności, a także ilości i – przede wszystkim – rodzaju generowanych zanieczyszczeń. Jakie dokładnie elementy wyposażenia wchodzą w skład oczyszczalni ścieków i od czego one zależą? Postaramy się to wyjaśnić w poniższym wpisie.

Czytaj więcej...

przemysłowa przepompownia ścieków

Jak działa przemysłowa przepompownia ścieków?

Ścieki przemysłowe powstające w zakładach produkcyjnych powinny być odprowadzane do kanalizacji zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie normami oraz przepisami. Wymagania związane z ilością oraz składem ścieków trafiających do kanalizacji ustalane są indywidualnie dla każdego zakładu przemysłowego i reguluje je m.in. Rozporządzenie  Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przy odprowadzaniu ścieków do kanalizacji.

Czytaj więcej...

oczyszczalnia

W jakie urządzenia muszą być wyposażone obiekty gospodarki osadowej?

Głównym zadaniem obiektów gospodarki osadowej jest usprawnienie procesu stabilizacji i odwadniania osadów. Aby obiekty pracowały wydajnie, muszą być wyposażone w odpowiednio dobrane urządzenia. Co do nich należy? Najprościej zapamiętać to, jeśli zrozumie się opis procesów, jakie zachodzą w oczyszczalniach ścieków.

Czytaj więcej...