Blog

zbiornik w oczyszczalni ścieków

Jak oczyszczalnie ścieków wpływają na środowisko?

Odpowiednie zagospodarowanie nieczystości jest ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska naturalnego. Wykorzystanie właściwych urządzeń dla oczyszczalni ścieków pozwala na zminimalizowanie ryzyka oraz sprawną utylizację zanieczyszczeń. Przekonajmy się, jakie zagrożenia wiążą się ze ściekami i w jaki sposób można sobie z nimi poradzić.

Czytaj więcej...

obsługa

Obsługa oczyszczalni przemysłowych. Jakie umiejętności muszą nabyć osoby zajmujące się codzienną eksploatacją urządzeń oczyszczających?

Korzystanie z oczyszczalni przemysłowej pozwala na pozbycie się substancji znajdujących się w ściekach powstających w realizowanych procesach technologicznych. Obsługa oczyszczalni przemysłowej wymaga prawidłowego posługiwania się poszczególnymi urządzeniami oraz przestrzegania reguł BHP. Przekonajmy się, jakie czynności będą realizowane najczęściej i jakie kompetencje będą potrzebne do obsługi.

Czytaj więcej...

oczyszczalnia ścieków z lotu ptaka

Co się dzieje ze ściekami, które trafiają do oczyszczalni?

We wszystkich obiektach, w których korzysta się z wody, powstaje z reguły pewna ilość ścieków, która musi zostać prawidłowo zagospodarowana. W przypadku domów mieszkalnych i większości obiektów użytkowych trafiają one do kanalizacji, a stamtąd do oczyszczalni ścieków, by po oczyszczeniu zostać skierowane do wód powierzchniowych lub gruntowych. W pierwszym etapie ścieki muszą być poddane tzw. podczyszczaniu, a w kolejnym procesom biologicznym. Najlepszym sposobem na efektywne radzenie sobie z zanieczyszczeniami poprzemysłowymi albo bytowymi jest więc budowa oraz właściwa eksploatacja oczyszczalni ścieków odpowiednio przystosowanej do konkretnych warunków. Przekonajmy się, w jaki sposób mogą być oczyszczane ścieki.

Czytaj więcej...

przepompownia ścieków

Jak zbudowana jest typowa przepompownia ścieków?

Gospodarka wodnościekowa polega na zastosowaniu nowoczesnych technologii i kompleksowe świadczenie usług np. montażu przepompowni ścieków. Pomoc firmy stawiających przepompownię powinna być już realizowana na etapie projektowym, czyli doboru poszczególnych komponentów instalacji, czy odpowiednich urządzeń. Jak wygląda typowa przepompownia ścieków?

Czytaj więcej...

oczyszczalnia ścieków

Utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni. Zadania i wyzwania

Oczyszczalnie ścieków to zespół urządzeń i obiektów technologicznych, które są przeznaczone do ich oczyszczania. Możemy wyróżnić oczyszczalnie ścieków komunalnych, przemysłowych oraz o przeznaczeniu specjalnym. Bez względu na to, gdzie użytkowana jest oczyszczalnia, niezbędne jest zapewnienie ciągłości jej pracy. Jak działają oczyszczalnie ścieków i co zrobić, aby ich praca była nieprzerwana?

Czytaj więcej...

sprawdzanie działania oczyszczalni

Jak wygląda rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków przemysłowych?

Rozpoczęcie funkcjonowania oczyszczalni ścieków tuż po jej wybudowaniu musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem tzw. rozruchu. W jego skład wchodzi szereg czynności obejmujących rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny. Ten pierwszy dotyczy głównie sprawdzenia kompletności urządzeń i maszyn w instalacjach oraz wstępnej oceny ich funkcjonalności. 

Czytaj więcej...

Oczyszczalnia ścieków

Najważniejsze elementy układów podczyszczania i doczyszczania ścieków

W przydomowych oczyszczalniach oraz innych układach oczyszczających ścieki, duże znaczenie ma każdy element systemu, który wpływa na oczyszczenie zanieczyszczeń. Ścieki można podzielić na kilka rodzajów, mogą one bowiem pochodzić nie tylko z domu, ale także z zakładów przemysłowych, gdzie występuje zupełnie inny rodzaj odpadów. Oczyszczalnie muszą sobie więc radzić z różnego typu zanieczyszczeniami. 

Czytaj więcej...

ścieki przemysłowe

Co zaliczamy do ścieków przemysłowych?

Ścieki przemysłowe produkowane są przez zakłady produkcyjne, zakłady przemysłowe, ale również hotele i restauracje. Przyjmowane są przez oczyszczalnie ścieków pod warunkiem, że spełniają określone normy oraz parametry jakościowe. Podpowiadamy, czym różnią się ścieki przemysłowe od bytowych i prezentujemy ich różnorodność.

Czytaj więcej...

oczyszczalnia bytowa

Zasady prawidłowej eksploatacji oczyszczalni bytowych

Z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że to na właścicielach danej nieruchomości spoczywa obowiązek odprowadzenia o niej ścieków „przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych […]”. Przyłączenie budynku do sieci kanalizacji nie jest jednak wymagane, jeśli tylko nieruchomość jest zaopatrzona we własną, przydomową oczyszczalnię ścieków, która spełnia wyszczególnione w odrębnych przepisach wskazania i wymogi. Co w takim razie należy robić, aby oczyszczalnie bytowe funkcjonowały prawidłowo i skuteczne eliminowały znajdujące się w ściekach nieczystości?

Czytaj więcej...

wyposażenie oczyszczalni ścieków

Co wchodzi w skład wyposażenia technologicznego oczyszczalni ścieków?

Zarówno produkcja przemysłowa, jak i funkcjonowanie gospodarstw domowych jest nierozerwalnie powiązane z emisją różnego rodzaju zanieczyszczeń stałych, ciekłych i gazowych. Aby odbywało się to w sposób nieinwazyjny dla środowiska oraz bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi, niezbędna jest odpowiednia utylizacja odpadów i powtórne wykorzystanie odzyskanych materiałów. Do tego typu działań zalicza się oczyszczanie ścieków. Wyposażenie technologiczne wykorzystywane w oczyszczalniach ścieków powinno być dobrane pod kątem specyfiki i skali prowadzonej działalności, a także ilości i – przede wszystkim – rodzaju generowanych zanieczyszczeń. Jakie dokładnie elementy wyposażenia wchodzą w skład oczyszczalni ścieków i od czego one zależą? Postaramy się to wyjaśnić w poniższym wpisie.

Czytaj więcej...