Profesjonalny montaż urządzeń podczyszczania. Dlaczego warto zaufać fachowcom?

Istniejące przepisy dotyczące ochrony środowiska nakładają na wszystkie podmioty korzystające z wody wiele ograniczeń. Wśród nich znajdują się wymogi stosowania się do zapisów wydawanego pozwolenia wodnoprawnego zawierającego jasno określone parametry wody, która po użyciu w rozmaitych procesach technologicznych ma być odprowadzana do gruntu albo wód powierzchniowych. Spełnienie wskazanych warunków zwykle oznacza konieczność montażu urządzeń podczyszczania. Przekonajmy się, czym one są i sprawdźmy, dlaczego tak ważna jest ich prawidłowa instalacja.

 

Czym są urządzenia do podczyszczania ścieków?

Proces pozbywania się z wytwarzanych nieczystości płynnych substancji niepożądanych jest zwykle wieloetapowy, a jego początkiem jest tzw. podczyszczanie, czyli pozbywanie się ciał stałych oraz substancji nierozpuszczalnych w wodzie. Będą to m.in. tłuszcze, substancje ropopochodne, a także cząstki pochodzenia mineralnego. W zależności od sytuacji są one oddzielane w pierwszej komorze przydomowej biologicznej lub biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków, a w instalacjach przemysłowych w specjalnym separatorze za sprawą flotacji zachodzącej w tłuszczowniku, sedymentacji następującej w piaskowniku czy osadniku wirowym. Jest to poprzedzone filtracją mechaniczną z wykorzystaniem krat lub sit. Po podczyszczaniu mechanicznym ścieki są kierowane do oczyszczania chemicznego, biologicznego lub biologiczno-chemicznego w technologii uzależnionej od zawartych w nich substancji.

 

Dlaczego konieczny jest fachowy montaż?

Montaż i rozruch urządzeń przeznaczonych do podczyszczania ścieków wymaga pomocy ze strony fachowców ze względu na konieczność ustalenia harmonogramu oczyszczania osadników oraz ich właściwego wdrożenia. Niezbędne okaże się też przeszkolenie obsługi w tym zakresie.